Privacyverklaring The ChangeMasters

The ChangeMasters hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met (persoons)gegevens. The ChangeMasters verwerkt en beveiligt persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die wet- en regelgeving daaraan stelt. In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of namens The ChangeMasters.

Er wordt uitgelegd hoe The ChangeMasters omgaat met persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden die worden gebruikt. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan dit document zorgvuldig te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens

The ChangeMasters, hierna “The ChangeMasters”, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

The ChangeMasters
Almystraat 14
5061
PA OISTERWIJK

contactpersoon privacy: Roswitha Mans-Sijs
telefoonnummer: 088-0871000

Deze privacyverklaring heeft betrekking op het gebruik dat The ChangeMasters kan (laten) maken van door haar verkregen persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Algemeen
De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:
• naam;
• adresgegevens en woonplaats;
• geboortedatum;
• e-mailadres;
• telefoonnummer;
• gebruikersnaam;
• gegevens over je IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites;
• gegevens over je gebruik van onze diensten en producten, zoals informatie betreffende diensten die je hebt gebruikt;
• bankrekeningnummer (IBAN);
• inloggegevens;
• klantnummer/klantID;

Cookies:
The ChangeMasters maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes informatie die voor ons zichtbaar zijn (zoals browsergegevens, duur van het bezoek, pagina’s die je hebt bezocht, locatiegegevens en verbindingsgegevens).

The ChangeMasters gebruikt cookies om je bijvoorbeeld te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze producten, diensten en website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens jouw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt.

Third Party Cookies:
The ChangeMasters heeft ook content van derden geïntegreerd. Deze derde aanbieders kunnen Third Party Cookies plaatsen terwijl je de website van The ChangeMasters bezoekt en zo persoonlijke content en aanbiedingen – op basis van analyse en combinatie van online data en (persoons-)gegevens met jouw toestemming – tonen. Ga naar de website van de derde aanbieder voor meer informatie over het cookiegebruik van de betreffende aanbieder. Wanneer je besluit geen toestemming te geven voor het gebruik van Third Party Cookies, dan krijg je uitsluitend de functionaliteiten van onze website aangeboden die je zonder deze cookies kunt gebruiken. Delen van de website zijn in dat geval niet beschikbaar.

Bijzondere persoonsgegevens
The ChangeMasters heeft niet als doel het actief verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Niet uitgesloten kan echter worden dat die informatie gaat worden verwerkt. In dat kader kan gedacht worden aan bijvoorbeeld informatie die door een klant wordt gedeeld met The ChangeMasters tijdens sessies, waarbij de informatie bijvoorbeeld kan betreffen gezondheid of strafrechtelijke informatie.

Je bent altijd vrij om deze informatie al dan niet met The ChangeMasters te delen en het al dan niet delen daarvan heeft geen invloed op de diensten of producten die je kunt afnemen.

Personen onder de 16
De diensten van The ChangeMasters zijn in beginsel niet gericht op personen onder de 16 jaar. Ben je onder de 16 jaar en blijkt uit onze uitingen dat diensten wel worden aangeboden aan jou, dan is gebruik daarvan slechts toegestaan onder toezicht en na toestemming de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt.

Derden

Als je gegevens verstrekt aan een derde partij waarnaar bijvoorbeeld op onze website wordt verwezen (een partij niet zijnde The ChangeMasters), heeft The ChangeMasters geen invloed op wat deze partij eventueel met door jou verstrekte gegevens doet. Op een dergelijke gegevensverwerking door deze derde partij of tussenpersoon zijn mogelijk diens privacy- beleid en voorwaarden van toepassing. De betreffende partij is zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verwerking van verkregen persoonsgegevens.

Grondslagen van de verwerking

Persoonsgegevens worden door The ChangeMasters verwerkt:
1. teneinde uitvoering te geven aan de overeenkomst, zoals aan de overeenkomst waarbij betrokkene toegang krijgt tot producten of diensten besteld in de webshop of andere producten of diensten;
2. na toestemming van de betrokkene;
3. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
4. indien er een gerechtvaardigd belang is.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt

The ChangeMasters gebruikt de persoonsgegevens om de overeenkomst die zij met jou sluit zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, onder meer door;
• de op de website(s) bestelde, gekregen of gewonnen producten/diensten aan de juiste persoon te kunnen leveren;
• via registratie te kunnen verifiëren wie recht heeft op bestelde producten of diensten;
• jou te informeren over bestelde producten of diensten;
• jou op de hoogte te houden van nieuws en/of updates en/of service mededelingen over bestelde producten of diensten;
• te voldoen aan wet- en regelgeving;
• betaling te laten plaatsvinden en facturen betreffende bestellingen te verzenden en wijzigingen ten aanzien van diensten en/of bestellingen door te geven;
• klantenservice te verlenen;
• voor jou een account aan te maken op website(s).

Jouw rechten

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heb je meerdere rechten. Hieronder worden die rechten weergegeven:

1. je mag altijd aan The ChangeMasters een overzicht vragen van de persoonsgegevens, die wij hebben verzameld en daarvan -binnen de wettelijke kaders- een afschrift verzoeken (recht op inzage);

2. indien jouw persoonsgegevens door The ChangeMasters onjuist en/of incompleet in de administratie zijn verwerkt, dan kun je vragen om deze gegevens te corrigeren dan wel aan te vullen (recht op correctie);

3. indien je niet wil dat The ChangeMasters bepaalde gegevens heeft geregistreerd, dan kun je verzoeken deze gegevens te verwijderen (recht op wissen dan wel ‘het recht om vergeten te worden’);

4. je hebt de mogelijkheid om de verwerking van persoonsgegevens tijdelijk stil te laten zetten dan wel het gebruik hiervan te beperken (recht op beperking);

5. je kunt onder omstandigheden bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens (recht van verzet);

6. je kunt aan de The ChangeMasters verzoeken om persoonsgegevens door te geven aan een derde (recht op overdracht);

7. indien The ChangeMasters van een derde persoonlijke gegevens over je ontvangt en die persoonsgegevens verwerkt, dan informeert The ChangeMasters jou -op verzoek- over de bron waaruit deze informatie is ontvangen;

Het doen van een verzoek als genoemd onder 3, 4 of 5 kan tot gevolg hebben dat het recht op toegang tot aangeschafte producten of diensten vervalt, zonder recht op terugbetaling.

Aan een verzoek van een betrokkene hoeft overigens niet te worden voldaan indien 1) The ChangeMasters een gerechtvaardigd en/of zwaarwegend belang daarbij heeft of 2) medewerking aan dat verzoek door The ChangeMasters op een andere wettelijke grondslag geweigerd kan worden.

Delen met derden van persoonsgegevens

The ChangeMasters zal jouw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden.

The ChangeMasters kan wel gebruik maken van derde partijen die worden ingeschakeld om namens of voor The ChangeMasters diensten te verlenen, zoals ter uitvoering van de overeenkomst of zoals beschreven in deze verklaring.

Partijen met wie The ChangeMasters samenwerkt en door wie persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zijn onder meer de volgende:
• derden, zoals overheidsinstanties indien hiervoor een aanleiding is;
• medewerkers en andere door Changemasters ingeschakelde hulppersonen;
• bedrijven nodig in verband met de verwerking van betalingen (zoals banken) en verdere financiële afwikkeling.

The ChangeMasters kan ook zonder jouw specifieke toestemming, jouw gegevens verstrekken naar aanleiding van rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, op basis van dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen of om schade of fraude, diefstal of misbruik op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van The ChangeMasters te garanderen.

Verwerking buiten de EU

Persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Unie verwerkt:

Beveiliging en datalekken

Een datalek is – kort gezegd – iedere inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, waardoor deze vernietigd, verloren, ongeoorloofd verstrekt, doorgegeven, opgeslagen of anderszins verwerkt worden.
Een datalek kan per ongeluk ontstaan, bijvoorbeeld het doorzenden van klantgegevens aan de verkeerde ontvanger, maar kan ook met opzet ontstaan. In het laatste geval kan gedacht worden aan het buit maken van persoonsgegevens door een hacker of het kopiëren van een database met persoonsgegevens door een werknemer die uit dienst treedt.

The ChangeMasters heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen met als doel datalekken te voorkomen.

Genomen maatregelen zijn onder meer:
• ssl verbindingen voor website: www.thechangemasters.nl
• dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot persoonsgegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden;
• dat personen die toegang hebben tot gegevens zich bewust zijn van het belang dat wij hechten aan bescherming van persoonsgegevens;
• dat personen die toegang hebben tot gegevens gebonden zijn aan een geheimhoudingsverklaring.

Het is echter niet volledig uit te sluiten dat op enig moment er toch sprake is van een datalek. The ChangeMasters is verplicht om een registratie bij te houden van alle datalekken en kan daarop door de Autoriteit Persoonsgegevens worden aangesproken. Daarnaast is The ChangeMasters verplicht om een datalek binnen 72 uur gemotiveerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden.

Bewaartermijn

The ChangeMasters bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar, vanaf het moment dat je voor het laatst een dienst of product hebt afgenomen, waarbij de termijn aanvangt op het moment dat de dienst en/of het product volledig is geleverd. Indien nadien nog contact plaatsvindt over de betreffende levering (bijvoorbeeld in het kader van garantie), vangt daarna weer een nieuwe bewaartermijn aan.

Voornoemde bewaartermijn geldt niet, indien er een verplichting bestaat op grond waarvan wij gegevens eerder moeten verwijderen.

Uitgezonderd van voornoemde bewaartermijn zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons daartoe verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst en gegevens ten aanzien waarvan The ChangeMasters een gerechtvaardigd en/of zwaarwegend belang heeft om de gegevens langer te bewaren (zoals een gerechtelijke procedure).

Vragen of klachten

Jouw verzoeken en vragen over de verwerking van persoonsgegevens en/of deze privacyverklaring kun richten de op de eerste pagina genoemde persoon.