Algemene voorwaarden The ChangeMasters

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door The ChangeMasters b.v. statutair gevestigd te Oisterwijk, verder te noemen “The ChangeMasters”, te leveren diensten of producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere partij die The ChangeMasters heeft verzocht of heeft opgedragen om diensten te verlenen alsmede iedere partij die bij of via The ChangeMasters goederen bestelt en/of koopt. In deze algemene voorwaarden wordt met “de consument” uitsluitend de klant bedoeld die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

1.3. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4. The ChangeMasters mag haar (algemene) voorwaarden wijzigen. Deze wijzigingen gaan vier weken na de bekendmaking in, of op een latere datum die The ChangeMasters op de bekendmaking vermeldt. Als de klant een wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst schriftelijk opzeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden ingaan. De opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door The ChangeMasters te zijn ontvangen.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen en offertes door The ChangeMasters, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van The ChangeMasters of door feitelijke uitvoering door The ChangeMasters komt een overeenkomst tot stand.

2.2. In afwijking van het voorgaande artikellid geldt bij een koop op afstand dat de overeenkomst tot stand komt indien de klant een aanbod van The ChangeMasters langs elektronische weg heeft aanvaard. The ChangeMasters zal onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod bevestigen. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door The ChangeMasters is bevestigd, kunnen zowel The ChangeMasters als de klant de overeenkomst ontbinden.

2.3. The ChangeMasters kan zich bij een koop op afstand – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien The ChangeMasters op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

2.4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de aanbiedingen van The ChangeMasters binden The ChangeMasters niet.

2.5. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van The ChangeMasters.

2.6. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is elke aanbieding gebaseerd op verrichting van de geoffreerde prestatie onder normale omstandigheden en gedurende de normale werkuren.

3. Herroepingsrecht bij koop op afstand

3.1 Bij een koop op afstand heeft de consument gedurende 14 dagen (de “bedenktijd”) de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (het “herroepingsrecht”). Bij levering van zaken vangt de bedenktijd aan op de dag nadat de consument (of een door hem aangewezen derde) de zaak of zaken heeft ontvangen.

3.2 Bij de levering van diensten of digitale content die niet op een materiële gegevensdrager wordt geleverd, vangt de bedenktijd voor de consument aan op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Indien levering van diensten of digitale content die niet op een materiële gegevensdrager wordt geleverd is aangevangen tijdens de bedenktermijn, en de consument doet een beroep op het herroepingsrecht, is The ChangeMasters bevoegd om kosten in rekening te brengen voor het gebruik van het geleverde, in die zin dat de kosten voor het gebruik naar rato aan de consument worden doorbelast.

3.3 Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij ervoor zorg te dragen dat een ondubbelzinnige schriftelijke kennisgeving van de herroeping binnen de bedenktijd door The ChangeMasters is ontvangen. De retourzending komt volledig voor rekening en risico van de consument. De consument is gehouden om onverwijld en voor eigen kosten voor retourzending van het product compleet, onbeschadigd en ongebruikt en in de originele staat en verpakking zorg te dragen, rekening houdend met redelijke instructies van The ChangeMasters, zodat de consument uiterlijk 14 dagen na de datum van ontbinding de zaak retour heeft gezonden aan The ChangeMasters. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

3.4 De kosten van de zaak en/of dienst en de goedkoopste standaardlevering worden aan de consument vergoed. Bijkomende kosten voor een gekozen duurdere wijze van levering worden niet vergoed. Is een dienst of digitale content die niet op een materiële gegevensdrager wordt geleverd al gebruikt gedurende de periode van herroeping, dan zal de consument daar naar rato een bedrag voor het gebruik voor verschuldigd zijn.

3.5 Het herroepingsrecht is in ieder geval uitgesloten bij aanschaf van producten en diensten:
– die zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
– die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
– die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
– betreffende audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
– waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. De klant zal The ChangeMasters steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verstrekken welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit, juistheid en volledigheid van de door haar aangeleverde gegevens en inlichtingen.

4.2. Als plaats van aflevering geldt het door de klant opgegeven adres. Tenzij expliciet anders overeengekomen, worden de door de klant bestelde zaken door The ChangeMasters bezorgd op het door de klant opgegeven adres, dan wel bij omliggende woningen of bedrijven. De zaken zijn voor risico van de klant vanaf het moment van bezorging door The ChangeMasters. The ChangeMasters behoudt zich het recht voor om leveringen aan postbusadressen te weigeren.

4.3. Door The ChangeMasters geaccepteerde bestellingen worden binnen 30 dagen uitgevoerd tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden, zonder dat partijen tot schadevergoeding gehouden zijn.

4.4. The ChangeMasters heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is The ChangeMasters gerechtigd de uitvoering van onderdelen van de overeenkomst die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Prijzen (en honorarium)

5.1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld, en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele kosten voor leveringen buiten Nederland, al dan niet van overheidswege verschuldigd, komen volledig voor rekening van de klant. De klant zal zorgdragen voor betaling van die kosten.

5.2. The ChangeMasters mag haar prijzen voor te leveren zaken en/of diensten verhogen. In geval van een prijsverhoging is de klant bevoegd om de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden tenzij is afgesproken dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. De eventuele ontbinding dient door The ChangeMasters uiterlijk te zijn ontvangen op de laatste werkdag voordat de wijziging van kracht wordt.

5.3. Indien The ChangeMasters op grond van enige wettelijke bepaling of andere maatregel van overheidswege is gehouden tot wijziging van haar tarieven is de klant niet gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst.

5.4. Indien met de klant is overeengekomen dat de aflevering van een zaak of dienst langer dan drie maanden zal duren is The ChangeMasters gerechtigd om de koopprijs ook na drie maanden te verhogen.

5.5. Indien door The ChangeMasters en de klant het honorarium voor de door The ChangeMasters te verrichten werkzaamheden niet is vastgesteld op een bepaald totaalbedrag, dient het honorarium te worden berekend op grond van de werkelijk bestede uren. Daarbij wordt het uurtarief van The ChangeMasters gehanteerd zoals dat bestond in de periode waarin de werkzaamheden werden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5.6. Indien door partijen het honorarium voor de door The ChangeMasters te verrichten werkzaamheden niet is vastgesteld op een bepaald totaalbedrag, geldt voor werkzaamheden die noodzakelijkerwijs of op verzoek van de klant buiten kantooruren zijn verricht een toeslag op het uurtarief als bedoeld in het voorgaande lid. Deze toeslag bedraagt:

– per gewerkt uur tussen 18.00 uur en 20.00 uur: 25 % van het uurtarief;
– per gewerkt uur tussen 20.00 en 23.00 uur: 50 % van het uurtarief;
– per gewerkt uur tussen 23.00 uur en 08.30 uur: 100 % van het uurtarief;
– per gewerkt uur op zaterdag: 100 % van het uurtarief;
– per gewerkt uur op zon- en feestdagen: 100 % van het uurtarief;

5.7. The ChangeMasters is gerechtigd bij de klant reistijd in rekening te brengen alsmede om reiskosten en eventuele verblijfskosten aan de klant door te berekenen.

6. Betaling

6.1. Betaling dient op (een van) de door The ChangeMasters aangeboden wijze(n) plaats te vinden.

6.2. The ChangeMasters heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

6.3. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door The ChangeMasters aangewezen bankrekening. The ChangeMasters heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door The ChangeMasters, totdat vooruitbetaling door The ChangeMasters is ontvangen.

6.4. De klant is jegens The ChangeMasters gehouden om de incassokosten te vergoeden die The ChangeMasters heeft moeten maken. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende wetten en richtlijnen.

6.5. The ChangeMasters is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan The ChangeMasters verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

7. Garantie

7.1. The ChangeMasters staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.2. Een door The ChangeMasters, de fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant tegenover The ChangeMasters kan doen gelden.

7.3. Indien de klant een gerechtvaardigd beroep op garantie doet zal The ChangeMasters de te verrichten werkzaamheden of de te leveren producten, naar eigen keuze, herstellen dan wel alsnog uitvoeren/leveren zoals overeengekomen.

7.4. Alle eventuele garantieverplichtingen van The ChangeMasters vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van The ChangeMasters wijzigingen in de door The ChangeMasters geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

7.5. Voor wat betreft het geleverde is de klant zich ervan bewust dat de te leveren dienst mede tot doel heeft dat de klant (of de uiteindelijke gebruiker) zijn huidige situatie kritisch beoordeelt. De daardoor te verkrijgen inzichten, kunnen invloed hebben op de persoonlijke gesteldheid en het persoonlijke welbevinden van die gebruiker. De klant en gebruiker realiseren zich dat. Aangezien partijen het voornoemde mogelijke gevolg onderkennen, is The ChangeMasters niet aansprakelijkheid voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.

8. Reclames

8.1. Klachten over een afgeleverd product moeten binnen 2 maanden na ontvangst dan wel binnen twee maanden nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, volledig en duidelijk omschreven zijn ontvangen door The ChangeMasters. Klachten over een geleverde dienst moeten binnen 5 dagen na het verrichten van de dienst dan wel binnen 5 dagen nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, volledig en duidelijk omschreven zijn ontvangen door The ChangeMasters.

9. Ontbinding en beëindiging

9.1. De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

9.2. In geval van verzuim van de klant is The ChangeMasters gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan The ChangeMasters verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

9.3. The ChangeMasters is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. The ChangeMasters zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9.4. Ontbinding en beëindiging laten verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn voort te duren na het einde van de overeenkomst onverlet. Tot deze verplichtingen behoren onder meer de bepalingen met betrekking tot de vrijwaring ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten, betalingsverplichtingen van de klant en geheimhouding.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op al hetgeen door The ChangeMasters is ontworpen berust en blijft te allen tijde berusten bij The ChangeMasters dan wel in voorkomende gevallen haar leveranciers.

10.2. Het is de klant niet toegestaan om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit, aan of van het geleverde te verwijderen of te wijzigen. De klant mag het geleverde, waarop de krachtens dit artikel bedoelde intellectuele eigendomsrechten betrekking hebben, niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van The ChangeMasters, vermenigvuldigen, aan derden overdragen en/of openbaar maken, tenzij uit de aard van de betreffende goederen of uit de aard van de tussen partijen bestaande overeenkomst anders voortvloeit.

10.3. Het is The ChangeMasters of haar leveranciers toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien The ChangeMasters door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen, manipuleren of te ontwijken. Het is de klant eveneens niet toegestaan om de broncode van de door The ChangeMasters geleverde programmatuur in enig opzicht te veranderen.

11. Geschillen en toepasselijk recht

11.1. Op een met The ChangeMasters gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12. Geen consumentenkoop

12.1. Indien geen sprake is van een consumentenkoop als bedoeld in artikel 7:5 BW, geldt in aanvulling op de hiervoor opgenomen algemene voorwaarden (indien over dat onderwerp geen bepaling is opgenomen) of in afwijking daarvan (indien over dat onderwerp reeds een bepaling is opgenomen), het volgende:

Overmacht

12.2. The ChangeMasters is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van The ChangeMasters opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door The ChangeMasters niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan. Indien dit beroep zou leiden tot een prestatie die wezenlijk zou afwijken van de toegezegde prestatie, ingeval van een overeenkomst tussen enerzijds een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en anderzijds een consument, is de consument bevoegd de overeenkomst ontbinden.

12.3. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard en omstandigheden die buiten schuld of toedoen van The ChangeMasters zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij The ChangeMasters als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van The ChangeMasters of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van The ChangeMasters. Gelet op het feit dat The ChangeMasters ook oude(re), tweedehands en/of antieke producten verkoopt, die veelal uniek zijn, wordt het niet langer beschikbaar zijn van het verkochte product -waardoor het bijvoorbeeld onmogelijk, zeer bezwarend of onevenredig kostbaar wordt voor The ChangeMasters om de overeenkomst na te komen- ook aangemerkt als overmacht.

12.4. Indien The ChangeMasters bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Prijzen en betaling

12.5. De in de aanbiedingen van The ChangeMasters weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is The ChangeMasters gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

12.6. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op The ChangeMasters te verrekenen met de door The ChangeMasters in rekening gebrachte bedragen.

12.7. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan The ChangeMasters vanaf dat moment rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 2% per maand.

12.8. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn van 14 dagen nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan The ChangeMasters verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of The ChangeMasters buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van The ChangeMasters om schadevergoeding te vorderen.

12.9. Onverminderd de overige rechten van The ChangeMasters uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens The ChangeMasters gehouden om de incassokosten te vergoeden die The ChangeMasters heeft moeten maken.

12.10. De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

Garantie en aansprakelijkheid

12.11. Indien door The ChangeMasters aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

12.12. The ChangeMasters is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van The ChangeMasters.

12.13. De totale aansprakelijkheid van The ChangeMasters zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door The ChangeMasters aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade wegens bedrijfsstagnatie is The ChangeMasters nimmer aansprakelijk.

12.14. The ChangeMasters is niet aansprakelijk voor schade indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

12.15. Voor zover The ChangeMasters bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruik maakt van de diensten van derden, en deze derden hun aansprakelijkheid hebben beperkt, houden alle aan The ChangeMasters geven opdrachten de bevoegdheid in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de klant te aanvaarden.

12.16. The ChangeMasters is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van ingeschakelde derden, behoudens voor zover die tekortkoming het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van The ChangeMasters.

Geschillen en toepasselijk recht

12.17. De rechtbank te ‘s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die direct of indirect betrekking hebben op enige overeenkomst of rechtsbehandeling waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

12.18. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN THE CHANGEMASTERS – juli 2019